Privacy Verklaring

Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacy verklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door: Blended Development, KvK 73523801

info@blendeddevelopment.nl

Persoonsgegevens

Blended Development verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden, bijvoorbeeld uw werkgever. De persoonsgegevens zijn nodig in het kader van onze dienstverlening.

Blended Development verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens en bankrekeningnummer van de opdrachtgever of deelnemer;
 • Inhoud van communicatie
 • gegevens die betrekking hebben op de aard en het verloop van onze dienstverlening;
 • gegevens die betrekking hebben op de behaalde resultaten;
 • gegevens voor de organisatie van onze dienstverlening;
 • gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van de kosten voor onze dienstverlening;
 • gegevens van derden die wij inhuren, voor zover deze gegevens van belang zijn voor de organisatie en het geven van opdrachten met betrekking tot onze dienstverlening;

Doeleinden, grondslagen en gerechtvaardigde belangen

Blended Developmentverwerktdeze persoonsgegevens t.b.v.:

 • Het onderhouden van contact;
 • De uitvoering van de overeenkomst;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verbeteren van de dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, waaronder facturatie;
 • Het financiële belang;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, dan zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

Blended Development verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Blended Development, sluit Blended Development een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Blended Development blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Indien uw persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt (de EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) zijn daarvoor passende waarborgen getroffen.

Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Blended Developmentzal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Blended Developmentzich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Blended Developmentpassende beveiligingsmaatregelen genomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.

Uw rechten

U heeft het recht om Blended Developmenteen verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Blended Developmentverzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Blended Development

info@blendeddevelopment.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Blended Development, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 januari 2019.

Blended Development kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.